Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego

W formularzach umów kredytowych, prócz standardowych rubryk pozwalających określić wysokość miesięcznej raty oraz terminy spłaty, znajdują się również opcje dodatkowe. Jedną z nich jest możliwość spłaty całości kredytu gotówkowego przed terminem określonym w zawartej umowie.

Opcja taka wiąże się praktycznie z każdą umową kredytową i odnosi się do sytuacji, w której kredytobiorca zamierza dokonać spłaty całości kredytu wcześniej niż określono to w harmonogramie spłat. Zabieg ten pozwala zmniejszyć rzeczywisty koszt kredytu, ponieważ posiadacz kredytu nie musi spłacać odsetek umownych i opłat, które przypadłyby za okres po spłacie. Dokładne informacje na temat sposobu i warunków takiej spłaty powinny znaleźć się w umowie kredytu.

W zależności od rodzaju kredytu, a także rodzaju kredytobiorcy (klient firmowy lub indywidualny), z wcześniejszą spłatą całości kredytu gotówkowego mogą wiązać się dodatkowe prowizje i opłaty, które wynikają bezpośrednio z taryfy opłat i prowizji dołączonej do umowy. W związku ze zmianą przepisów obecnie wszystkie kryteria opisujące możliwość dokonania takiej wcześniejszej spłaty powinny wynikać z zapisów umowy. Ustawa określa także maksymalną wartość prowizji, jaka może zostać pobrana przez bank. Nie oznacza to jednak, że jest ona pobierana za każdym razem. Wiele banków rezygnuje z takiej prowizji w ramach promocyjnych lub stałych ofert proponowanych kredytobiorcom.

Zanim kredytobiorca podejmie decyzję o dokonaniu całkowitej spłaty kredytu, powinien zweryfikować, w jaki sposób zmieni się kwota spłaty kredytu. Zmniejszy się ona bowiem o koszty, które przypadłyby na okres po spłacie kredytu. W związku z tym posiadacz kredytu zobligowany jest do spłaty kredytu łącznie z należnymi odsetkami umownymi do dnia całkowitej spłaty. Poza odsetkami i ewentualną prowizją pobraną przez bank kredytobiorca spłacić musi również pozostały kapitał oraz wymagane opłaty od dnia uregulowania ostatniej raty przed spłatą. Warto zwrócić na ten fakt szczególną uwagę, gdyż często przyczyną niemożności rozliczenia kredytu w całości jest brak spłaty odsetek umownych należnych do dnia spłaty lub zapłacenie tylko części z nich.

Wcześniejsza spłata kredytu wymaga zatem dokładnego sprawdzenia warunków. Jest to zabieg z pewnością opłacalny, ponieważ im wcześniej dokonamy spłaty kredytu, tym większe oszczędności pozostaną po naszej stronie w stosunku do pierwotnie zakładanego planu. Specjaliści w dziedzinie finansów zwracają jednak uwagę, że rozwiązanie to mija się z celem samego kredytu, który uruchamiany jest właśnie po to, by dokonywać spłaty w określonych wcześniej transzach.

Często rozwiązanie wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego takie stosują firmy, dla których stanowi to niezbędny zabieg księgowy. Klienci indywidualni również sięgają czasem po taką możliwość, z reguły w sytuacji, w której dysponują dodatkowymi, niespodziewanymi wcześniej środkami pieniężnymi.